Skip to content

In de medezeggenschapsraad kunnen leerkrachten en ouders meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt.  De MR overlegt ongeveer 6 keer per jaar.
De directie is geen lid van de MR, maar heeft alleen een informerende en adviserende rol.
In dit overleg wordt gesproken over het onderwijs-, personeelsorganisatie-, en financieel beleid dat binnen de school gevoerd wordt.
Ook denkt de MR mee over de verschillende beleidsterreinen binnen de school. Dit kan gaan over bijvoorbeeld besteding van de middelen die de school ontvangt, veiligheid op en rond school, formatiezaken, leerlingenzorg, leeraanbod e.d.

De MR heeft afhankelijk van het onderwerp:
• Instemmingsrecht (er zijn onderwerpen waarbij de directie instemming van MR nodig heeft)
• Adviesrecht (de MR geeft regelmatig advies aan de directie voordat er een beslissing genomen wordt)
• Initiatiefrecht (de MR kan zelf met voorstellen komen over onderwerpen die de school aangaan)

Contact zoeken
Het is altijd mogelijk om contact te zoeken met één van de leden van de MR, als er bijvoorbeeld zaken zijn die u binnen de school zijn opgevallen en naar uw mening aandacht behoeven. Het is dan de taak van de MR om te zorgen voor een goede terugkoppeling.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, en u kunt als toehoorder deze vergaderingen bijwonen. Een MR vergadering is geen plaats om te spreken over individuele zaken, hierover kunt u beter contact opnemen met de leerkracht of de directie.

MR-leden Buskesschool:
Oudergeleding: Ledith da Luz (voorzitter), Angelique Chatta (plv. voorzitter), Catarina Fernandes
Personeelsgeleding: Ineke van Ammers, Arianne Grootendorst, Alexandra Heuvelman, Giyanti Soekhoe (secretaris)

e-mail: mrbuskes@kindenonderwijsrotterdam.nl

Notulen MR:

 

Notulen 28-06-2022

Notulen 15-09-2022

Notulen 24-11-2022

Notulen 09-02-2023

Notulen 21-03-2023

Back To Top