Skip to content

Onze identiteit

Wij werken vanuit een Protestants Christelijke levensovertuiging. Dit komt tot uiting in de manier waarop we met elkaar en onze omgeving omgaan. Wij willen een ontmoetingsschool zijn in de wijk. Zorg en respect voor mens en milieu vinden we van groot belang. Wij geven vanuit onze identiteit ruimte aan ontmoetingen tussen diverse culturen en geloofsovertuigingen.

 

Onze Missie

Samenwerken aan veilig, kwalitatief en eigentijds onderwijs.

 

Onze Visie  

De Ds. J.J. Buskesschool is een lerende school die voortdurend de eigen praktijk onderzoekt om zo het onderwijs aan leerlingen te optimaliseren. De volgende uitgangspunten zijn leidend in het realiseren van onze visie:

  • Wij bieden een hoge kwaliteit van “passend” onderwijs.
  • Wij zijn een professioneel team dat door permanente scholing goed onderwijs aan uw kind geeft.
  • Wij vinden het belangrijk dat uw kind veel leert, zich uitgedaagd, veilig en betrokken voelt bij wat er op school en in de wereld om hem heen gebeurt.
  • Wij leren samen met en van elkaar door veel gebruik te maken van samenwerkingsvormen.
  • Wij bieden de leerlingen veiligheid. Wij zorgen voor een goede sfeer in de groepen en hebben een pestprotocol. Wij hebben oog voor het sociaal welbevinden van al onze leerlingen.
  • Wij beogen een educatief partnerschap. Een school waarin ouders, leerlingen en het schoolteam samen de verantwoordelijkheid dragen voor de leerlingen vanaf het moment dat ze op school komen, tot het moment dat ze de school verlaten.
Back To Top