Skip to content

Onze school hanteert WMK-PO als instrument om de kwaliteit van het onderwijs te toetsen en te verbeteren. WMK-PO biedt onze school de mogelijkheid een quick scan en een schooldiagnose op te stellen. De informatie wordt verkregen door het uitzetten van digitale vragenlijsten onder personeel, ouders of leerlingen. Het scoren van de indicatoren van de quick scan leidt tot een globale kwaliteitsbepaling. Het scoren van de Schooldiagnose levert een meer gedetailleerd overzicht van de stand van zaken. WMK-PO is afgestemd op de eisen die de Inspectie van het Onderwijs hanteert om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. Daarnaast biedt het instrument de school de mogelijkheid om vragen op onze individuele situatie aan te passen.

Tweejaarlijks worden de leerlingen en de ouders via WMK-PO bevraagd op diverse kwaliteitsaspecten waaronder sociale veiligheid en welbevinden. De rapportages als resultaat van de respons op de vragenlijsten worden besproken met het team en medezeggenschapsraad. Een samenvatting van deze rapportage wordt aan ouders verstrekt via onze nieuwsbrief, het BuskesBulletin. Zowel binnen de directie als het team worden de rapportages besproken en geanalyseerd. Vanuit deze analyse volgt een plan van aanpak op schoolniveau. Dit plan van aanpak wordt vertaald in een onderwijskundig jaarplan.

 

Integraal Personeelsbeleid

Onderdeel van de kwaliteitszorg binnen de Ds. J.J. Buskesschool vormt integraal personeelsbeleid. Doel van integraal personeelsbeleid is de kwaliteit van het onderwijspersoneel zo te benutten dat de onderwijskundige ambities van de school en de organisatie gerealiseerd worden. Integraal personeelsbeleid wordt vormgegeven door middel van de gesprekkencyclus. Onderdeel van deze gesprekkencyclus zijn onder andere: functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan door medewerkers. Gedurende het schooljaar volgen we als team nascholing tijdens de vooraf vastgestelde studiedagen. De inhoud van de nascholing wordt per schooljaar bepaald.

Back To Top