Skip to content

Aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen, dient u in bij de directeur. Gebruikt u het hiervoor bestemde formulier (pdf) of neemt u contact op met de school van uw kind. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Ook een directeur van een school mag niet zondermeer overal verlof voor verlenen.

De school mag wel extra verlof toekennen voor:

 • verhuizing: maximaal één schooldag;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal tien schooldagen;
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland maximaal twee schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal één schooldag. In het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: maximaal tien schooldagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwant:
  – In de eerste graad maximaal vijf schooldagen;
  – In de tweede graad maximaal twee schooldagen;
  – In de derde en de vierde graad maximaal één schooldag;
  – In het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal vijf schooldagen.
  Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);
 • bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.

Het aanvragen van meer dan tien schooldagen extra verlof, verloopt via de leerplichtambtenaar. Hiervoor bestaat een apart formulier welke te downloaden is via: http://www.rotterdam.nl/leerplicht De school stuurt uw aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Uitgangspunt hierbij is de beleidsregel van het ministerie van onderwijs. Ook deze is te downloaden via bovengenoemde website.

Dien het verzoek zeker acht weken van tevoren in. U krijg na het indienen van het verzoek binnen zes weken schriftelijk bericht. Let op: De regels rond extra verlof gelden niet voor religieuze feestdagen. Hiervoor gelden andere regels. Ook hiervoor verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Aanvraagformulier-verlof-buiten-schoolvakanties-10-schooldagen-of-minder

Back To Top